Ochrana osobních údajů

Společnost Seaborne Plastics s.r.o. se sídlem Tuřanka 1327/100A, 627 00 Brno, IČO: 27883078, (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Kategorie osobních údajů, které mohou být zpracovány:
  • adresní a identifikační a kontaktní údaje
  • popisné údaje
  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracované v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektů údajů
Při zpracování osobních údajů se dodržují zejména následující zásady:
  • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
  • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
  • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
  • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizovaně osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny
  • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
  • zpracovávání osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomoci vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Uchování a zpracování osobních údajů je v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech.